Om rasen

Om rasen

Vad är rottweiler för ras?

Är du intresserad av att köpa en Rottweiler är det bra att läsa på om rasen innan, här kommer information!


Rottweilers historia

Rottweiler kommer från Tyskland. Hundrasen har fått sitt namn efter staden Rottweil i södra Tyskland där det fanns en boskapsmarknad. Hundarna användes som vagnshundar och boskapsdrivande hundar. De skyddade också de som arbetade med boskapen mot rövare. Dessa brukshundar i Rottweil sägs härstamma från molosserhundar som romarna lämnade efter sig på 400-talet. Rottweiler är därmed en av världens äldsta hundraser. Med tiden har rottweiler utvecklats till en utmärkt vakt- och boskapshund. 1907 bildades den första rasklubben för rottweiler. Sedan början på 1900-talet har de använts som polishundar. Den första kullen rottweilervalpar i Sverige föddes 1915.

Vad kännetecknar en rottweiler?

Rottweiler är en medelstor till stor hund. Det är en kraftig och kompakt hundras men ska varken vara klumpig eller lätt. Den ska ge ett intryck av styrka, rörlighet och uthållighet. Rottweiler har en stor bröstkorg vilket inte bara ger den ett imponerande uttryck utan också en god lungkapacitet. Färgen är svart med rödbruna, klart avgränsade tecken.

Vilka egenskaper har en rottweiler?

Rottweiler är en utpräglad brukshund med framgångar inom flera bruksgrenar. Rasen används både inom polisen och försvarsmakten. De har en hel del vaktinstinkt. Rottweiler kan också fungera bra som aktiv familjehund. Rottweilern är till sin natur vänlig och godmodig. Den är tillgiven och barnvänlig. De är lättlärda, arbetsvilliga och lydiga men kräver mycket mental och fysisk stimulans för att komma till sin rätt. Eftersom de blir så stora och starka måste lydnadsträningen börja i tid. Med en tydlig, bestämd och kärleksfull ägare blir rottweiler väldigt lojala.


Övrigt

Rottweiler är en brukshund, och när man skaffar sig en rottweiler ska man kunna erbjuda hunden fysisk och mental aktivering flera dagar i veckan. Det är också viktigt att komma ihåg att den gulliga lilla valpen kommer att växa upp till en stor, kraftfull hund med mycket vilja. Därför bör man redan tidigt lära hunden hur den ska bete sig mot människor och andra hundar genom träning med positiv förstärkning, att vara konsekvent och ha tydliga regler.


Hälsa hos rottweiler

Rottweiler har precis som andra storvuxna raser problem med höfter, knän och ben. Höftledsdysplasi och armbågsledsdysplasi förekommer. Rottweilers är inte värmetåliga. Det är inte ovanligt att de snarkar. Man kan ibland se rottweiler utan svans. Tidigare kuperade man svansen på rottweiler men det är inte längre tillåtet. Det finns individer som inte är kuperade men som har stubbsvans, det vill säga att de föds med en svans som bara har 4-5 svanskotor. Man har dock sett att det finns ett samband mellan stubbsvans och ett tillstånd som heter spina bifida. Spina bifida är en missbildning i ryggraden som kan visa sig som en grop i ryggraden eller i allvarliga fall nedsatt nervfunktion eller helt blottad ryggmärg. Det är en allvarlig sjukdom. 


KÄLLA: https://www.modernadjurforsakringar.se/fakta-hundar/hundraser/rottweiler/

DNA-test för JLPP


JLPP, Juvenile Laryngeal Paralysis & Polyneuropathy, är en neurologisk sjukdom som kan ge symptom från flera delar av kroppen (poly) samtidigt. Sjukdomen är dödlig och debuterar i låg ålder, redan under valptiden. Tidiga symptom på JLPP är bland annat andningsproblem, framförallt i samband med ansträngning. Hundarna kan även hosta och sätta i halsen när de dricker och/eller äter. Dessa symptom följs av förlust av koordination i bakbenen och senare även frambenen. Symptomen förvärras tills dess att hunden inte längre kan röra sig. Det bör noteras att det inom rottweiler även förekommer andra neurologiska sjukdomar med liknande symptom varför risken för feldiagnosticering inte helt kan uteslutas. Sjukdomsbeskrivningen baseras på en artikel om JLPP av Dr. Prof. Peter Friedrich.


Hundar affekterade av JLPP har konstaterats i Tyskland och även i andra länder. Enstaka fall har förekommit också i Sverige. I Tyskland krävs DNA-test av samtliga avelsdjur.


DNA-test

JLPP nedärvs autosomalt recessivt, vilket betyder att den drabbade hunden har fått sjukdomsanlaget från båda sina föräldrar. Forskare i USA lyckades år 2016 kartlägga den genetiska bakgrunden till sjukdomen som visat sig bero på en mutation i genen RAB3GAP1. Sjukdomen kallas i den vetenskapliga litteraturen även för POANV, Polyneuropathy, ocular abnormalities and neuronal vacuolation. Mutationen har också rapporterats hos rysk svart terrier.


Drabbade hundar har ärvt den muterade genvarianten från båda sina föräldrar. Dessa klassificeras med DNA-test som genetiskt affekterade. Anlagsbärande hundar har ärvt sjukdomsanlaget från den ena föräldern och riskerar därmed att föra detta vidare till sina eventuella avkommor. En anlagsbärarande hund riskerar inte själv att bli kliniskt affekterad av JLPP men får endast användas i avel under förutsättning att den paras med en fri/normal hund. En normal/fri hund har inte ärvt defektanlaget från någon av sina föräldrar.

Enligt statistik från laboratoriet Laboklin ligger frekvensen anlagsbärare av JLPP kring 21 procent och frekvensen genetiskt affekterade kring 1 procent (januari 2017).


Hälsoprogram, nivå 1

SKKs Avelskommitté har, efter ansökan från ras- och specialklubb, beslutat om hälsoprogram på nivå 1 avseende DNA-resultat för JLPP hos rottweiler, se protokoll från möte med SKK/AK den 14 mars 2017. Hälsoprogrammet innebär central registrering av resultat avseende JLPP, utan något krav på test inför avel. Resultat avseende JLPP publiceras via webbtjänsterna Avelsdata och Hunddata. Observera att uppfödare eller hanhundsägare som väljer att testa sin hund också måste ta hänsyn till testresultatet i avelsarbetet.

Instruktion för provtagning

DNA-test för JLPP genomförs av Laboklin. Laboratoriets remiss samt SKKs DNA-remiss fylls i och undertecknas av såväl veterinär som hundägare. Hundens identitet ska säkerställas av veterinär i samband med provtagningen.

Provet skickas tillsammans med laboratorieremissen genom veterinärens försorg till Laboklin. Provsvar skickas sedan från laboratoriet till hundägaren. 

SKKs remiss, tillsammans med kopia på provsvaret, skickas till SKK som centralt registrerar resultatet.


KÄLLA: https://www.skk.se/sv/uppfodning/halsa/dna-tester/olika-tester/jlpp/

Information om MH

(mental hälsa/mental beskrivning)


Vad innebär mentalbeskrivning hund (MH)?

Mentalbeskrivning innebär att man beskriver hundens reaktioner i olika arrangerade situationer. Bland annat beskrivs hur hunden reagerar vid kontakt och i samarbete med en främmande människa. Man iakttar då hur hunden låter sig hanteras och vilken förmåga den har att leka och samarbeta med den för hunden främmande människan (testledaren).


Förföljande och gripande beskrivs genom att beskrivaren tittar på hundens intresse att följa efter en trasa som dras i sicksack-mönster på marken. Det som beskrivs är intresset att följa efter, hur snabbt hunden startar och vad den gör med bytet när den hittar det.

I momentet aktivitetsnivå beskrivs hur hunden beter sig då det för tillfället inte händer något runt den.


I momentet avståndslek ges hunden tillfälle att söka upp och engagera sig i en lek på avstånd från hundägaren.


Vidare beskrivs hundens reaktioner när den utsätts för en visuell överraskning. Detta sker genom att en uppstoppad overall plötsligt dras upp framför hunden och beskrivaren iakttar hur hunden både reagerar och avreagerar på overallen.

Ljudkänslighet beskrivs liksom hundens reaktioner inför hotfulla rörliga föremål som långsamt närmar sig hunden i form av två människor som är utklädda till spöken.


Beskrivningen avslutas med lek och skottprov för att se hur hunden reagerar på skott/höga smällar.

Hunden kan inte bli godkänd eller underkänd i mentalbeskrivning, utan en hund som genomgår ett MH får vad som kallas känd mental status. Dock är det givetvis så att vissa reaktioner är mer önskvärda än andra med avseende på vilken ras hunden tillhör, avel, dressyr eller annat som hunden kan tänkas användas till. Svenska Rottweilerklubben önskar att samtliga individer i rasen skall mentalbeskrivas för att fortlöpande kunna utvärdera rasens mentala status och utveckling.


Svenska Rottweilerklubben har tagit fram en rasprofil för MH. Rasprofilen är en vägledning i vilka reaktioner som är önskvärda och mindre önskvärda för rottweiler vid en mentalbeskrivning (MH), och ska ses som ett hjälpmedel för valpköpare och uppfödare av rasen.


KÄLLA: https://rottweilerklubben.se/mh/

Ögonlysning


Varför ska man göra ögonlysning på sitt djur?

Ögonlysning gör man för att klargöra om djuret visar symptom på vissa typer av ärftliga ögonsjukdomar. Tyvärr saknas behandling för många av dessa sjukdomar, men man kan minska förekomsten av dem genom avelsurval. Det är därför viktigt både för den enskilde djurägaren och för uppfödaren att kontrollera om djuret visar symtom på ärftlig ögonsjukdom om djuret ska användas i avel. SKK har även utfärdat särskilda bestämmelser för vissa raser om att de ska ögonlysas innan de får användas i avel.


KÄLLA: https://evidensia.se/vara-tjanster/ogonlysning/